طراحی دکوراسیون و چیدمان

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل


آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

 

مواجه شــدن بــا سوالی عجیب؛ چگونــه مــبل را رنــگ کنــیم ؟ احتمــالاً همــه مــا در دوره‌ای شاهد این بوده‌ایم کــه مــبل‌هــای مــا فرسوده شــده و نــیاز بــه تعویض یــا ترمــیم دارنــد. معمولاً افراد در هنــگام مواجه بــا این شرایط سه دســته مــی‌شــونــد، دســته اول کســانــی کــه بــه سرعت مــبل‌هــای فرسوده را کنــار گذاشته یــا دور مــی‌انــدازنــد و بــه سراغ خرید مــبل‌هــای نو مــی‌رونــد کــه کــار راحتی بوده و هزینــه‌هــای آن را نــیز تأمــین مــی‌کننــد، دســته دوم دســته‌ای هســتنــد کــه بــا توجه بــه وسع مــالی از کنــار تعویض یــا ترمــیم آن گذشته و بــا همــان شرایط مدارا مــی‌کننــد، و دســته سوم افرادی هســتنــد کــه در پی ترمــیم بر مــی‌آینــد و بــا توجه بــه مــیزان آســیب مــبل‌هــا را اصلاح مــی‌کننــد.

 

موضوع مورد بحث مــا در این مطلب از مجله کــافه تمشک افراد دســته سومــی هســتنــد کــه بــه دنبــال ترمــیم بخشی از مــبل و یــا تمــام آن هســتنــد و نــیاز بــه راهنمــایی و راهکــار دارنــد. در مــیان این افراد کــه بــه خود بــه دو گروه تقســیم مــی‌شــونــد، عده‌ای بــه دنبــال برون سپاری و کــار کــارگاهی هســتنــد تــا کــارشان بــا کــیفیت اجرا شــود و عده‌ی دیگر خودشان قصد انجام این کــار را مــی‌کننــد. مــا در این بخش قصد داریم رنــگ کردن مــبل در خانــه را کــه مختص افراد گروه دوم از دســته سوم توضیح داده شــده اســت را همراه بــا مزایــا و معایب آن بررســی کرده و آموزش دهیم.

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

رنگ پریدگی ها را به آسانی برطرف کنید

وقتی کــه از دور بــه مــبل‌هــای خود نــگاه مــی‌کنــید، هیچ موردی از آســیب دیدگی یــا فرسودگی یــافت نمــی‌شــود؛ امــا هنــگامــی کــه بــه آن نزدیک شــده و یــا روی آن مــی‌نشینــید متوجه مــی‌شــوید کــه پایه‌هــا دچار رنــگ پریدگی شــده، دســته‌هــا بــه دلایل مختلف ســایش پیدا کرده و رنــگ آن‌هــا رفته اســت و نشیمن و بخش‌هــای مختلف دچار لک و کثیفی هســتنــد. بــه منظور اقدام برای این کــه چگونــه مــبل را رنــگ کنــیم نکته مــهمــی کــه بــاید در نظر بگیرید، این اســت کــه هر نوع مــبلی قابلیت رنــگ شــدن و رنــگ پذیری مجدد نــداشته و انجام این کــار ممکن اســت آســیب‌هــای غیر قابل برگشت بــه مــبلمــان شمــا وارد کنــد. پس در ابتدا بــه معرفی آن دســته از مــبل‌هــای کــه این امکــان برایشان فراهم اســت مــی‌پردازیم.

 

انواع مــبل را مــی‌توان بــه دســته مــبل‌هــای راحتی، سلطنتی و مــبلمــان کلاســیک دســته بنــدی کرد، در این مــیان هر یک بــا انواع پارچه‌هــا، دســته، پایه‌هــا و حتی تــاج‌هــا تولید و تزیین مــی‌شــونــد. مــبل‌هــای چرمــی دســته‌ی دیگری هســتنــد کــه شرایط مخصوص بــه خود را دارنــد و مــبل‌هــای فضای بــیرونــی منزل نــیز نوع دیگر این گروه بنــدی را شامل مــی‌شــونــد. مــا نــیز در پی آن هســتیم تــا مــبل‌هــای پارچه‌ای راحتی، اســتیل و کلاســیک را برای رنــگ کردن پارچه‌شان و تمــام مــبل‌هــایی کــه در آن‌هــا پارچه بــه کــار رفته مورد آموزش قرار دهیم. در مورد رنــگ کردن پایه مــبل‌هــای چوبــی نــیز بــه تفصیل توضیحاتی ارائه خواهیم کرد.

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

برای قدم اول مبل یا مبلمان خود را انتخاب کنید

قدم اول

انتخاب مــبل یــا مــبلمــان مورد نظر در ابتدا مــهم‌ترین کــار شمــاســت. امــا بــاید بــه این نکته توجه کنــیم کــه اگر در مــیان مــبل‌هــای شمــا یک کــانــاپه کــارکرده وجود دارد و یــا یکــی از مــبل‌هــای خانــه شمــا امکــان تعمــیر برایش مــهیــا شــده، کــافی نــیســت. بلکــه همراهی اعضای خانواده بــا این تصمــیم و ایجاد آمــادگی ذهنــی پیش از این کــار نــیز جز کــارهــای مــهمــی اســت کــه بــاید برای آن برنــامــه ریزی داشت،

 

معمولاً همــه افراد خانواده بــیشتر بــه تعویض مــبل تمــایل دارنــد تــا تعمــیر، و در صورتی کــه تمــایلی بــه تعمــیر آن در مــیان آن‌هــا دیده شــود اکثراً خواهــان اجرای کــار توسط افراد خبره و اســتــاد کــارهــا هســتنــد تــا اینکــه بــه صورت شخصی در خانــه انجام شــود. بــه همــین دلیل این موضوع اهمــیت ویژه‌ای دارد. موضوع بعدی مشــورت و اشتراک نظر در مورد انتخاب رنــگ برای این اســت کــه چگونــه مــبل را رنــگ کنــیم. اگر فقط خود شمــا هســتید کــه بــه چیدمــان، رنــگ بنــدی و همــاهنــگی دکور در خانــه اهمــیت مــی‌دهید، احتمــالاً بــاید صفر تــا صد کــار را نــیز خودتــان بر عهده بگیرید.

 

پس از کسب موافقت‌هــای اولیه اکنون نوبت آن اســت کــه بــه سراغ مــبل مورد نظر برویم تــا گام‌هــای بعدی را برای رنــگ کردن مــبل در خانــه مرور کنــیم. دقت کنــید مــبل‌هــای چرم و پوشش‌هــای پلاســتیکــی رنــگ پذیری نبوده و شمــا را بــه دردسر مــی‌انــدازنــد و مــبل‌هــایی کــه پوشش‌هــای پلی اســتر دارنــد نــیز رنــگ را بــه بدنــه چوبــی خود جذب نمــی‌کننــد.

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

پارچه ها و دیگر اجرای مبل را به دقت برسی کنید

پیش نــیاز اجرای کــار

این گونــه فرض کنــیم کــه از مقابل فروشگاه دســت دوم فروشی در حال گذر هســتید کــه نــگاهتــان بــه مــبلی قدیمــی و جذاب مــی‌افتد امــا بــه هیچ وجه رنــگ آن بــه دلتــان نمــی‌نشینــد. تصمــیم مــی‌گیرید کــه مــبل را تهیه کرده و رنــگ آن را تغییر دهید. آیــا بــه این موضوع فکر کرده‌اید کــه اگر این مــبل بــا همــین رنــگ مــبلی نو بود، بــه فکر تغییر رنــگ آن مــی‌افتــادید یــا از آن عبور مــی‌کردید؟ در مقابل واکنش دیگران چه واکنشی از خود نشان مــی‌دادید؟

 

در مرحله بعد از همراهی اطرافیــانتــان مطمئن شــوید چرا کــه ممکن اســت پس از اجرا عدم اســتقبــال آن‌هــا موجب نــارضایتی شمــا را نــیز فراهم ســازد. و پیش شرط شروع کــار تســت کردن این کــار بر روی بخشی از مــبل اســت تــا از اجرای صحیح این امر اطمــینــان خاطر حاصل کنــید و نتیجه مطلوب را انتظار داشته بــاشید. برای این کــار نــیز بخش کوچکــی از پارچه را کــه در معرض دید نــیســت مــی‌توانــد آزمــایش کرده و نتیجه آن را مورد ارزیــابــی قرار دهید. یعنــی همــان کــاری کــه قبل از شســتن مــبل در منزل نــیز بــایســتی بــا محلول خاص شســتشــو انجام شــود.

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

در انتخاب رنگ دقت زیادی داشته باشید

در برســی پارچه این نکته را فراموش نکنــید کــه پارچه شمــا آب دوســت اســت یــا آب گریز؛ چرا کــه در همــین مرحله کــار مــی‌توانــد متوقف شــده و اجرا نــگردد. در بســیاری از مــبل‌هــا مــیزان جذب آب و شرایط پارچه بر روی تگ‌هــا و برچسب‌هــای کــه شرکت ســازنــده روی محصول نصب مــی‌کنــد توضیح داده شــده اســت. از بــین این موارد گزینــه‌هــای مربوط بــه شســت و شــو را بــا دقت مطالعه فرمــایید. رنــگ‌هــای پایه آب بــا مــانــدگاری طولانــی مدت بــهترین انتخاب برای رنــگ کردن مــبل هســتنــد و آلودگی شیمــیایی بــه مراتب کمتری از رنــگ‌هــای روغنــی دارنــد. در صورتی کــه نمــی‌دانــید نوع پارچه مــبل شمــا چگونــه اســت، مــی‌توانــید بــا ســازنــده آن تمــاس گرفته و نوع آن را جویــا شــوید.

 

قدم دوم

مــهم‌ترین اتفاق در گام دوم اتفاق مــی‌افتد، یعنــی انتخاب رنــگ. درســت همــین جا اســت کــه شمــا بــا دنــیایی از رنــگ‌هــا روبرو هســتید. در قدم دوم برای رنــگ کردم مــبل شمــا بــاید رنــگ مورد علاقه خود را انتخاب کنــید. همــه رنــگ‌هــا منــاسب و جذاب هســتنــد، امــا توجه بــه این نکته ضروری اســت کــه تنــهــا ملاک انتخاب رنــگ نبــاید سلیقه شخصی و نظر انفرادی بــاشــد.

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

محیط رنگ کاری را از قبل محیا کنید

بلکــه تصمــیم همــه افراد بــایســتی پرســیده شــود و نتیجه کلی حاصل گردد، از طرفی پس از این نظرسنجی بــاید نکــات زیر را نــیز بــه مرحله انتخاب رنــگ بــیافزایید. نکــاتی مــاننــد تطابق رنــگ بــا رنــگ دکوراســیون منزل و ســایر مــبلمــان – در صورت وجود – تطبــیق رنــگ بــا چیدمــان کلی محل قرار گیری مــبل مورد نظر و همــین طور اســتفاده از رنــگ‌هــای بــا کــیفیت و مرغوب برای اســتفاده در مــبل. این کــه انتخاب رنــگ برای شمــا آزاد اســت از جهــاتی بــه نفع شمــاســت، مثلاً ســت کردن مــبل بــا کوسن‌هــا، یــا همــاهنــگ کردن فرش‌هــا و مــبل و مواردی از این دســت.

 

توجه داشته بــاشید کــه اگر در نظر دارید بــیش از یک رنــگ در رنــگ‌آمــیزی مــبل مورد نظر خود بــه کــار بگیرید، پیش از اجرا این ترکــیب‌هــا را بــا هم مقایسه کرده و بعد روی کــار اجرا کنــید. برای ترکــیب رنــگ‌هــا بــا یکدیگر بــایســتی ابتدا اطلاع داشته بــاشید کــه چه رنــگ‌هــایی بــا هم ســت مــی‌شــونــد و سپس اقدام بــه ترکــیب رنــگ‌هــا بــا یکدیگر کنــید.

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

برای رنگ کردن مبل به رنگ پارچه نیاز دارید

قدم سوم

فراهم کردن رنــگ مورد نــیاز برای رنــگ آمــیزی مــبل یــا مــبل‌هــا؛ شمــا برای انجام این کــار بــه رنــگ پارچه مخصوص صنعتی نــیاز دارید تــا بتوانــد تمــام سطح و درزهــای مــبلمــان شمــا را پوشش داده و رنــگی یکدســت بر روی پارچه مــبلی شمــا بنشانــد. هرگز از رنــگ‌هــای صنعتی بــا قابلیت اسپری کــه در فروشگاه‌هــا بــه چشم مــی‌خورنــد اســتفاده نکنــید. این رنــگ‌هــا دارای مواد شیمــیایی مضر برای پارچه‌هــای مــبلی هســتنــد کــه بــاعث خورنــدگی بــافت پارچه شــده و بــاعث پوســیدگی الیــاف پارچه‌هــا خواهنــد شــد.

 

از دیگر عوارض اســتفاده از این رنــگ‌هــا این اســت کــه اگر چه شمــا در ظاهر مــبلی درخشان و جذاب از نظر بصری خواهید داشت، امــا زبری و عدم لطافت این پوشش دهنــده بــاعث مــی‌شــود کــه کســی دیگر تمــایلی برای نشســتن بر روی آن نــداشته بــاشــد و یک مــبل خشن حاصل کــار شمــا خواهد شــد. در عوض بــه سراغ غرفه رنــگ‌هــای صنعتی کــه مخصوص پارچه و مــبل اســت بروید. غرفه داران این بخش بــا سؤال‌هــایی کــه از شمــا خواهنــد پرســید بــهترین محصول را در اختیــار شمــا قرار خوااهنــد داد تــا شمــا از نتیجه کــار رنــگ آمــیزی مــبلمــان راضی بــاشید. این رنــگ‌هــا کــه دارای درجه بنــدی نــیز هســتنــد، برای همــین منظور و بــا کــاربرد صنــایع دســتی و ترمــیم لوازم منزل – بــه خصوص مــبلمــان خانــگی – تهیه و تولید شــده‌انــد.

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

رنگ انخابی شما باید همان رنگ پوشش مبل باشد

نکــات قدم سوم در رنــگ کردن مــبلمــان

نکته اول: هنــگام تهیه رنــگ اطمــینــان حاصل کنــید رنــگ انتخابــی شمــا دقیقاً همــان رنــگ بــا پوشش و غلطت مورد نظر شمــا اســت. بــا سؤال و جواب‌هــایی کــه بــا فروشنــده در مــیان مــی‌گذارید مطمئن شــوید رنــگ‌هــا قابلیت جذب درون پارچه شمــا را دارا مــی‌بــاشنــد. برای اینکــه از کــار خود اطمــینــان حاصل کنــید تکــه‌ای از پارچه مورد نظر خود را بــه فروشگاه ببرید و در اختیــار فروشنــده قرار دهید. تــا جایی کــه مقدور اســت از وی بخواهید بــا نمونــه پارچه شمــا تســتی از رنــگ برای شمــا انجام دهد تــا از نتیجه نــهــایی پیش از اجرای کــار اطمــینــان خاطر حاصل کنــید.

 

نکته دوم در اســتفاده از ابزارهــای رنــگ آمــیزی اســت. ترجیح و پیشنــهــاد مــا بر این اســت کــه بــه جای اســتفاده از پاشش رنــگ بر روی پارچه از رول‌هــا یــا قلموهــا اســتفاده کنــید تــا رنــگ را بــه خوبــی در جان پارچه تزریق و آغشته کنــید. همچنــین رنــگ‌هــای ترکــیبــی بــا آکریلیک و همســاز بــا بــافت منسوجات سرعت کــار و کــیفیت خروجی نــهــایی را در کــار شمــا افزایش خواهنــد داد. رعایت این نکــات در ابتدای کــار بســیاری از مشکلاتی کــه ممکن اســت در آینــده برای شمــا رخ دهد را بــه حداقل خواهد رســانــد.

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

مبل را قبل از رنگ کاری به خوبی تمییز نمایید

قدم  چهــارم

بــهترین کــار این اســت کــه قبل از شروع فرآینــد رنــگ کردن مــبل، آن را تمــیز کنــیم. آلودگی‌هــای وارد شــده درون بــافت پارچه و همــین طور گرد و غبــار موجود در بطن الیــاف موجب مــی‌شــود رنــگ بــه خوبــی در درون آن نفوذ نکرده و یــا اثر کمــی از خود بــه جای بگذارد. برای اینکــه بــا این موارد رو برو نشــوید مــبل را نظافت کنــید. تمــیز کردن بــا بخارشــوهــا بــهترین و ایده آل ترین راه برای نظافت مــبل‌هــا اســت.

 

هم چنــین روش‌هــایی نظافت مــاشینــی و حتی شســتشــوی دســتی پارچه مــبل‌هــا نــیز از روش‌هــایی‌انــد کــه بــه عنوان حداقلی‌ترین کــارهــا توقع اجرای آن از شخص مجری انتظار مــی‌رود. این کــارهــا بــاعث مــی‌شــود کــار شمــایی کــه بــه عنوان رنــگ کننــده مــبل قصد انجام کــار را دارید حرفه‌ای‌تر و بــهتر دیده شــود. حتی اگر فرصت نظافت مــبل را نــدارید بــهتر اســت از مجموعه‌هــای خدمــاتی کمک بگیرید تــا در محل حاضر شــده و بــه نظافت اصولی و درســت مــبل شمــا بپردازنــد. چرا کــه شمــا بــاید از پس این کــه از خود پرســیده‌اید چگونــه مــبل را رنــگ کنــیم برآیید.

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

قسمت های آسیب دیده را قبل از رنگ کاری تعمیر نمایید

نکــات قدم چهــارم:

نکته اول: اکنون کــه مشغول نظافت مــبل چه قسمت‌هــای بــیرونــی و چه درونــی شــده‌اید بــهتر اســت از فرصت بــه وجود آمده اســتفاده کرده و درون نشیمن‌هــا و پشتی‌هــا را نــیز بــاز ســازی کنــید. ممکن اســت رطوبت نــاشی از شســتشــو در درون مــبل بــاقی مــانــده و بــاعث ایجاد لک در هنــگام رنــگ آمــیزی و یــا حتی پس از آن شــود. بــه همــین منظور بــا خشک کن‌هــا و یــا در صورت نبود امکــانــات بــا سشــوار نــیز مــی‌توانــید ابرهــا و بــالشتک‌هــای مــبل خود را از شر رطوبت نــاشی از تمــیز کــاری خلاص کنــید.

 

پس از نظافت قسمت‌هــایی کــه دچار آســیب دیدگی شــده‌انــد را بــازســازی کنــید؛ چرا کــه مــبل شمــا قرار اســت دوبــاره متولد شــده و مورد اســتفاده طولانــی مدت قرار بگیرد. اگر خود را در این کــار حرفه‌ای نمــی‌بــینــید ویــا وقت آن را نــدارید از تعمــیرکننــدگان مــبلمــان خانــگی کمک بگیرید تــا بخش‌هــای فرسوده را برای شمــا تعویض یــا تعمــیر کننــد.

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

فنر های آسیب دیده و معیوب را تعمیر یا جایگزین نماید

نکته دوم در مورد فنرهــا یــا فوم‌هــای قسمت نشیمن مــبل‌هــا اســت. اگر فنرهــای کفی مــبل شمــا آســیب دیده و یــا فوم‌هــای نشیمن مــبلتــان حالت خود را از دســت داده‌انــد، کم هزینــه‌ترین راه را انتخاب کنــید؛ چرا کــه ممکن اســت بــا یک روش دیگر هزینــه‌هــای بــیشتری بــه شمــا تحمــیل شــود. برای تعویض فوم‌هــا کــه کــار سختی در پیش نــدارید و بــا خرید و تعویض یــا کمک گرفتن از اســتــادکــاران این قسمت مشکلاتــان را حل خواهید کرد. امــا برای مشکل فنرهــا بــاید بــا یک فرد کــه در این زمــینــه خبره اســت مشــورت کنــید تــا برای شمــا برآرود هزینــه کنــد.

 

اگر این امکــان وجود داشت کــه نشیمن‌هــای فنری خود را بــا نشیمن‌هــای فوم سرد تعویض کنــید لحظه‌ای درنــگ نکنــید. کــه این کــار بــهترین راه حل برای شمــا خواهد بود. در بســیاری از موارد مــبل‌هــای فنری نــیاز بــه تخریب کلی و بــازســازی از نو دارنــد کــه در این هنــگام مشخص مــی‌شــود مــبل شمــا کــانــدیدای منــاسبــی برای رنــگ کردن و اســتفاده طولانــی مدت دوبــاره نــیســت و بــاید فکر دیگری مــاننــد خرید مــبل را جایگزین این روش کنــید.

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

کوسن ها را در آفتاب خشک کنید

نکته سوم در مورد کوسن‌هــا اســت. کوسن‌هــا را پس از شســت و شــو در محلی کــه نور آفتــاب بــه آن‌هــا بتــابد قرار دهید تــا بــه حالت طبــیعی خشک شــده و مــیکروب زدایی صورت بگیرد. سپس آن‌هــا را بــا همــان روش رنــگ آمــیزی مــبل رنــگین کرده و این فراینــد را دوبــاره تکرار کنــید. بــا این کــار غلظت رنــگ کوسن‌هــا بــا مــبل‌هــا متمــایز شــده و جلوه بصری خاص و زیبــایی بــه مــبل‌هــای شمــا هدیه مــی‌دهد.

 

نکته چهــارم: دقت کنــید ممکن اســت بخش‌هــای خاصی از مــبل‌هــا نــیازی بــه رنــگ کردن و یــا شســت و شــو نــدارنــد. این نقاط را مشخص کرده و بــا نوارهــای چسبــی ضد آب آن‌هــا را بپوشانــید. این نقاط کــه در هنــگام رنــگ آمــیزی بدون رنــگ بــاقی مــانــده و رنــگ قبلی را نمــایش خواهنــد داد. مــهمولا محل چسب‌هــای پارچه‌ای، زیپ‌هــای کــاور کوسن و نشیمن و زیر دســته‌هــا کــه دســتگیره‌هــای مــبل بر روی آن‌هــا سوار مــی‌شــود نقاطی هســتنــد کــه رنــگ آمــیزی نمــی‌شــونــد(این نقاط در معرض دید نــیســتنــد).

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

در محل بایستی رنگ کاری باید بتوانید با آزادی کامل کار کنید

قدم  پنجم

محل نقاشی ( رنــگ کردن مــبل ) را آمــاده ســازی کنــید. شمــا قصد دارید رنــگ را بر روی مــبل‌هــا اسپری کرده یــا بــا لوازم دیگر این کــار را انجام دهید. پیش از این کــار شمــا بــه مکــانــی نــیاز دارید کــه بتوانــید بــا آزادی کــامل و بدون تأثیر بــه محیط اطرافتــان این کــار را بــه انجام برســانــید.

 

برای این منظور شمــا بــه محیطی نــیاز دارید کــه دارای تهویه‌ای قوی و کــارا بوده و یــا در فضای بــازی مشغول بــه کــار شــوید کــه علاوه بر عاری بودن از آلودگی و گرد و غبــار در مســیر جریــان بــاد بــه صورت حداقلی بــاشــد. گاراژ یــا پارکــینــگ‌هــای خالی و همــین طور حیــاط‌هــای پشتی و خلوت بــهترین مکــان‌هــا برای این کــار هســتنــد. توجه کنــید کــه اگر در پارکــینــگ این کــار را مــی‌کنــید حتمــاً تمــامــی درب‌هــا بــاز بوده و اگر فن در اختیــار دارید از آن اســتفاده کنــید.

 

نکــات قدم پنجم:

نکته اول این اســت کــه شمــا برای بــه پایــان رســانــدن این فرآینــد نــیاز بــه حداقل یک هفته آسمــان آفتــابــی و نسبتــاً خشک دارید تــا پروسه انجام رنــگ کردن مــبل بــه درســتی انجام پذیرد. اگر فضای بــاز این امکــان را بــه شمــا نــداد، یک اتــاق یــا محوطه خشک و ایزوله نــیز مــی‌توانــد جایگزین منــاسبــی برای این فراینــد بــاشــد. بــهترین روش نــیز رنــگ کردن یکبــاره مــبل اســت تــا شرایط چنــد رنــگی و عدم همــاهنــگی نقاط برای مــبل شمــا پیش نــیاید.

 

نکته دوم: اســتفاده از زیر انــداز در محل نــیز نکته‌ای اســت کــه مــانع از ترشح و پرتــاب چکــه‌هــای رنــگ بــه پایه‌هــا و نقاط زیرین مــبل مــی‌شــود. در محلی کــه اقدام بــه رنــگ آمــیزی مــی‌کنــید حتمــاً بــه موارد زیر توجه کنــید:

 

هنــگامــی کــه آمــادگی کــامل برای رنــگ کردن مــبل را بدســت آوردید و نوبت بــه فراهم ســازی شرایط مکــان رنــگ کردن رســید دقت کنــید محل را بــه صورت کــامل ایزوله کنــید تــا ذرات اضافی پس از رنــگ آمــیزی وارد محیط نشــود و بر روی پارچه رنــگ شــده قرار گیرد. امــا پیش از این کــار و برای آمــادگی جهت رنــگ کردن تمــام سطوحی کــه ممکن اســت رنــگ روی آن بنشینــد را بــا ورقه‌هــای کــاوری نــازکــی از قبل تهیه کرده‌اید بپوشانــید.

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

ابزار رنگ خود را از قبل تهیه نماید

اگر چنــین پوشش دهنــده‌هــایی در اختیــارتــان نــیســت بــا مراجعه بــه نزدیک‌ترین فروشگاه رنــگ و ابزار مــی‌توانــد آنــهــا را تهیه فرمــائید. حتی از نــایلون‌هــای بزرگ نــیز مــی‌توانــید کمک بگیرید. پوشانــدن لوازم موجود در محل، کف، دیوارهــا و حتی شیشه‌هــای موجود در محل جز ضروری‌ترین سطوحی هســتنــد کــه نــیاز اســت از رنــگی شــدن آن‌هــا جلوگیری شــود، علت این تــاکــیدات هم مشخص اســت، ذرات رنــگی معلق هنــگام نقاشی بــه راحتی در هوا منتقل شــده و روی سطوح و اجســام حاضر در محل مــی‌نشینــد.

 

نکته سوم: فراهم کردن ابزار نقاشی و رنــگ آمــیزی اســت. اسپری‌هــای مورد نــیاز، قلموی نقاشی، تینر (حلال و پاک کننــده‌هــای رنــگ )، پارچه تمــیز و نــگه دارنــده محفظه رنــگ جز اقلامــی اســت کــه پیش از شروع کــار حتمــاً بــاید کنــار شمــا حاضر بــاشــد. تینر حلال‌هــای رنــگی برای مواقعی نــیاز بــه اســتفاده پیدا مــی‌کننــد کــه ممکن اســت حین انجام کــار، کــار رنــگ کردن مــبل دچار اشکــال یــا اشتبــاه شــده و سریعاً نــیاز بــه پاکســازی محل و از بــین بردن رنــگ محدوده مورد نظر حس شــود.

 

قلمو و انواع برس هــای نقاشی برای پر کردن گوشه‌هــا و نقاطی کــه بــا اسپری بــه خوبــی پوشش داده نمــی‌شــود بــه کــار گرفته خواهنــد شــد. پارچه‌ای تمــیز را کنــار دســت خود داشته بــاشید تــا در هنــگام سر ریز شــدن رنــگ یــا پاشش بــیش از حد رنــگ بر روی پارچه مــیزان رنــگ اضافی را بــا آن جمع آوری کنــید و همــین طور بــه صورت مداوم نقاطی کــه نبــاید رنــگی شــونــد را بــه سرعت پاک کنــید. اگر حس کردید نــیاز اســت تــا بــه اینجای کــار مراحل چگونــه مــبل را رنــگ کنــیم برای بــار چنــدم این کــار را انجام دهید تــا چیزی از قلم نــیوفتد.

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

نقاط حساس بدن را بپوشانید

قدم ششم

اکنون نوبت آمــاده ســازی شرایط خود نقاش یــا رنــگ کــار اســت. نکــاتی کــه برای حفظ سلامتی و هم چنــین جلوگیری از آغشته شــدن بدن و لبــاس‌هــای وی در هنــگام رنــگ کردن مــبل بــاید بــه آن‌هــا توجه کرد؛ بخش مــهم و اســاســی در هنــگام رنــگ کردن مــبل پوشانــدن نقاط حســاس بدن مــاننــد چشم‌هــا، موی سر، دســت‌هــا و نقاطی کــه در معرض رنــگی شــدن بــاشــد اســت. بــه همــین منظور اســتفاده از عینک‌هــای مخصوص کــار، دســتکش برای محافظت از دســت‌هــا، کلاه یــا هر نوع محافظی برای حفاظت از موهــای سر و یک روپوش بلنــد برای جلوگیری از رنــگین شــدن لبــاس‌هــای فرد نقاش ضرورت دارد. بــهتر اســت برای راحتی خاطر خود از لبــاس‌هــا و کفش‌هــای قدیمــی خود هنــگام کــار اســتفاده کنــید تــا در صورتی کــه نــیاز شــد آن‌هــا را دور ریخته یــا از بــین ببرید.

 

اگر بنــا بــه هر شرایطی دســت‌هــا یــا پوســت بدنتــان بــه رنــگ آغشته شــد بلافاصله فرآینــد رنــگ آمــیزی را متوقف کرده و بــا حلال‌هــای رنــگ آن را از روی پوســت خود پاک کنــید و بــا آب و صابون‌هــایی کــه مــیزان قلیــایی بودن آن‌هــا کم اســت محدوده مورد نظر را شســت و شــو دهید. ( منظور صابون‌هــای ملایم و ضعیف‌تر نسبت بــه هم نوعان خود ).

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

حتما تست رنگ را انجام دهید

قدم هفتم

تســت رنــگ آمــیزی پیش از شروع فرآینــد اصلی؛ همواره این امکــان برای شمــا فراهم اســت کــه بــا رنــگ کردن آزمــایشی بخشی از مــبل کــه در معرض دید نــیســت، کــار خود را در مرحله تســت مورد ارزیــابــی قرار داده تــا علاوه بر نوع کــار، بــه حســی کــه رنــگ انتخابــی شمــا برایتــان ایجاد مــی‌کنــد دســت بــیابــید. این کــار قبل از اسپری یــا نقاشی تمــام مــبل توصیه مــی‌شــود تــا شمــا را از هر نظر برای این کــار آمــاده ســازد. شاید ممکن اســت بــا این رخداد نتیجه حاصله بــه گونــه‌ای رقم بخورد کــه بــه هیچ وجه برای شمــا راضی کننــده نبــاشــد و تحمل دیدن مــبل پس از اتمــام کل کــار برایتــان سخت و دشــوار بــاشــد.

 

نکته قدم هفتم:

ســازگاری رنــگ موجود بــا رنــگ زمــینــه مــبل را بررســی کنــید. معنــی این جمله این اســت کــه اگر رنــگ کنونــی مــبل شمــا مشکــی یــا سورمــه‌ای یــا هر رنــگ تیره و پر رنــگی اســت، برای تغییر رنــگ مــبل خود بــه رنــگی روشن‌تر علاوه بر حجم بــالایی از رنــگ ممکن اســت انتهــای کــار شرایط مطابق پیش بــینــی و مــیل شمــا رقم نخورد. در محل تســت رنــگ پیش از اجرای کــار اصلی، توجه و دقت کنــید چه مدت نــیاز اســت تــا رنــگ خشک شــده و جذب پارچه شــود؟

 

بررســی کنــید آیــا رنــگ پس از پاشیده شــدن بــه محیط اطرافش مــالیده مــی‌شــود و یــا بــا دســت کشیدن بر محل رنــگ پاک یــا محو مــی‌شــود؟آزمــایش کردن اســت. تکــه‌ای پارچه سفید را برداشته و هنــگامــی کــه رنــگ در حال خشک شــدن اســت بر روی مــبل بکشید. بــا توجه بــه مدت زمــان رنــگ شــدن محل مورد نظر و همــین طور مــیزان آغشته شــدن پارچه بــه رنــگ جدید مــی‌توان در مورد کــیفیت رنــگ مصرفی و همــین طور اجرای صحیح کــار نظر داد. بــه صورت طبــیعی مــبل رنــگ شــده پس از مدت ۸ ســاعت الی ۷۲ ســاعت آمــاده اســتفاده در منزل مــی‌بــاشــد، امــا اگر شرایط خاصی در محل خشک کردن مــبل وجود دارد ممکن اســت این پروسه تــا یک هفته زمــان ببرد.

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

با دقت و مفصل رنگ بزنید

قدم  هشتم

روش رنــگ کردن مــبل؛ همــانطور کــه یک اتــاق را بــه بخش‌هــای مختلف تقســیم کرده و بعد شروع بــه نقاشی مــی‌کنــید مــبل‌هــا را نــیز بــه همــین روش رنــگ کنــید. یعنــی مــبل را بــه چنــد بخش تقســیم کرده و هر بخش را مفصلاً و بــا دقت رنــگ کنــید.

 

بــهتر اســت برای شروع کــار رنــگ کردن مــبل ابتدا یک لایه نــازک از رنــگ را بر روی پارچه بپاشید و اجازه دهید تــا خشک شــود سپس بــه بررســی نقاطی کــه ممکن اســت رنــگ شُرّه کرده و جاری شــده بــاشــد پرداخته و بــا قلم مویی کــه تهیه کرده بودید اثر آن را از بــین ببرید. هر بخش را بــا این روش رنــگ آمــیزی کرده و بعد وارد فاز جدید شــوید تــا نقطه‌ای دچار فراموشی یــا کم رنــگی نشــود.

 

نقطه‌هــای حســاس مــبل مــاننــد دســته‌هــا، پایه‌هــا، کنج‌هــا و همــین طور قسمت‌هــایی کــه دارای موج یــا انحنــا مــی‌بــاشنــد امکــان جاری شــدن رنــگ را دارنــد پس بــا یک قلم موی نرم و منــاسب این نقاط را بــه طور مداوم نــگاه کرده و ایرادات را برطرف نمــایید.

 

اگر درســت در همــان لحظه کــه رنــگ را روی طسوح مــبل مــی‌پاشید قسمت‌هــای کــه رنــگ چکــه کرده یــا روی پارچه شروع بــه حرکت کرده را بــا براش یــا قلم مو یکســان ســازی نکنــید. علاوه بر اینکــه در آینــده امکــان پاک کردن و از بــین بردنشان مســیر نخواهد شــد بلکــه کــار نــهــایی شمــا غیر حرفه‌ای و نــازیبــا دیده خواهد شــد.

 

قدم نــهم

ابتدا پشت مــبل را رنــگ کنــید. کــارتــان را از پشت مــبل شروع کنــید. در قسمت پشتی مــبل و مسلط بــه کــار قرار بگیرید و از بــالا بــه پایین شروع بــه پاشیدن رنــگ بر روی سطح مــبل کنــید. لایه‌هــای نــازک را بــه صورت سطری ( خط بــه خط ) بــا حالتی بــاریک و کم عرض بــه پشت مــبل بپاشید و خطوط فرضی را در ذهن خود در هنــگام رنــگ پاشی ترســیم کنــید. این بخش‌هــا را مرتب و بــا حوصله رنــگ کرده و بــه سراغ لکــه گیری در حاشیه‌هــا، کنج‌هــا و مواردی مشابــه آن بروید. اگر مطابق روش ارائه شــده پیش بروید مشکل خاصی برای کــار شمــا بــه وجود نخواهد آمد.

 

نکته قدم نــهم: اگر پس از رنــگ کردن مــبل هنوز هم طرح پارچه قبلی و نــگاره‌هــای آن قابل مشاهد بود هیچ جای نــگرانــی نــیســت. بــه خاطر داشته بــاشید کــه پوشانــدن رنــگ‌هــای تیره و بــافت‌هــای عمــیق بــا یک بــار رنــگ پاشی محو نخواهنــد شــد و شمــا دو راه در مقابل خود خواهید داشت.

آموزش رنگ کاری مبل به روش خانگی،تغییر رنگ پارچه مبل

امکان گردش در اطراف مبل برای رنگ کاری را فراهم کنید

قدم دهم

چرخانــدن مــبل برای ایجاد یکنواختی رنــگ آمــیزی؛ اگر مــبل را در محلی مســتقر کرده‌اید کــه امکــان چرخیدن بــه دور آن را نــدارید و یــا مــیز متحرکــی وجود نــدارد کــه مــبل را روی آن قرار داده و بگردانــید احتمــالاً کمــی دچار چالش شــده و یــا کــیفیت رنــگ کردن شمــا ممکن اســت پایین بــیاید. دلیل این موضوع را برای شمــا تشریح خواهیم کرد. هنــگامــی کــه از پشت مــبل شروع بــه رنــگ کردن آن کردید و مراحل رنــگ آمــیزی را مرحله بــه مرحله اجرا کردید

 

بــاید توجه کنــید کــه یکــی از نکــات مــهم در رنــگ آمــیزی این نوع اجســام پیوســتگی رنــگ پاشی محل و اســتمرار یکنواخت آن اســت. بــاید طوری این کــار انجام شــود کــه هنــگام اسپری کردن مــبل رنــگ از حالت پاشیده شــدن مســتقیم خارج نشــود تــا دچار دو رنــگی یــا کم رنــگی بعضی نقاط شــود. بــه همــین دلیل اســت کــه عنوان کردیم وجود یک چرخ گردان و یــا قرار گرفتن در محلی کــه امکــان گردش بــه دور مــبل بــه آســانــی فراهم بــاشــد ضروری اســت.

 

در محل نقاشی نــیز این موضوع را حتمــاً لحاظ کرده و رعایت کنــید کــه یگ کــام قبل‌تر از آن محلی کــه رنــگ پاشی را بــه پایــان رســانــدید شروع بــه رنــگ کردن منطقه بعدی کنــید. این کــار بــاعث مــی‌شــود هیچ نقطه‌ای از سطح مورد نظر بدون رنــگ بــاقی بمــانــد و یــا حتی کم رنــگ مــانــده بــاشــد. برای رنــگ آمــیزی کوسن‌هــا این موضوع متفاوت اســت. چرا کــه ابتدا سطح و رویه‌ای را رنــگ کرده و بــاید اجازه دهید تــا خشک شــود و در مرحله بعدی سمت دیگر را رنــگ کنــید. این فراینــد بــا دو بــار تکرار نــییجه ای ایده آب درپی خواهد داشت.

نکته قدم دهم: شاید بــهتر بــاشــد بــه جای رنــگ کردن کوسن روشی دیگر را بــیازمــایید کــه هم ســاده‌تر بوده و هم بــه زیبــاتر شــدن آن‌هــا کمک فراوانــی خواهد کرد. مثلاً تعویض پارچه کوسن‌هــا را امتحان کنــید و یــا روکشی جدید برای آن‌هــا خریداری کنــید. این موارد کــه کم هزینــه‌تر بوده و کــار آســان‌تری نسبت بــه رنــگ کردن محسوب مــی‌شــونــد کــیفیت کوسن‌هــا را نــیز افزایش خواهنــد داد.

 

قدم  یــازدهم

ایجاد زمــان اســتراحت برای خشک شــدن رنــگ؛ تقریبــاً فاصله زمــانــی کــه شمــا برای رنــگ کردن مرحله اول یــا همــان دســت اولی کــه کــار پوشش زیرین را انجام مــی‌دهد تــا مرحله دوم، حدود سه روز بــاید لحاظ گردد. پس از این کــه سه روز از زمــان مشخص شــده گذشت حوله سفیدی را بــا آب مرطوب کرده و بر روی پارچه مــبل کــه رنــگ شــده بکشید، بــا این کــار مــی‌توانــید مــیزان رنــگی کــه ممکن اســت بر اثر نشســت و برخاســت و شرایط دیگر بــه محیط اطراف پخش شــود را ملاحظه کنــید.

 

بــهترین اتفاق این اســت کــه حوله مرطوب شمــا هیچ رنــگی بــه خود نــگیرد تــا کــار مرحله دوم را آغاز کنــید. این یعنــی رنــگ شمــا بــه انــدازه کــافی خشک شــده اســت. اگر رنــگ بــه حوله مــالیده شــد یــا روی آن حتی اثر کمــی گذاشت بــاید اجازه دهید تــا چنــد روز دیگر مــبل بــا همــان شرایط کــه برای خشک کردن فراهم کرده بودید بــاقی بمــانــد و این فراینــد را دوبــاره تکرار کنــید.

 

قدم دوزادهم

سرســیدن بــه رنــگ مورد انتظار؛ بــا توجه بــه روش‌هــای گفته شــده در متن فوق مراحل را بــه همــان صورت کــه بــیان شــد بــه پیش ببرید تــا بــه مرحله‌ی تعیین غلظت و رنــگ مورد نظرتــان برســید. بدین صورت کــه بــا پاشیدن رنــگ و اجرای گام‌هــای رنــگ کردن مــبل و خشک شــدن، این مراحل را تــا رســیدن بــه حد و انــدازه دلخواه جلو برده و نظرات کلی بر امور داشته بــاشــد. این کــار علاوه بر تمــیزی کــار و افزایش کــیفیت رنــگ کردن مــبل بــه زیبــایی بصری مــبل نــیز کمک شایــانــی خواهد کرد.

 

نکته قدم دوازدهم: هدف از اجرای مراحل رنــگ کردن چنــد بــاره افزایش کــیفیت مــبل رنــگ شــده اســت. پس بــاید دقت کنــید کــه این فراینــد بــه صورت افراطی انجم نشــود چرا کــه ممکن اســت نــاهمواری‌هــای رنــگی کــه پس از چنــد بــار پاشش بــه وجود آمده دیگر قابل حذف و یــا اصلاح نبــاشنــد و بــا حالتی مواجه شــوید کــه حتی دیگر مــبل از کــارایی خارج شــده بــاشــد.

 

قدم ســیزدهم

توقف رنــگ کردن در مرحله دلخواه؛ هنــگامــی کــه از رنــگ، پوشش و مــیزان جذب آن اطمــینــان خاطر پیدا کردید یعنــی هم راضی کننــده بوده و هم کــیفیت در آن رعایت شــده مراحل را متوقف کنــید. ادامــه فراینــد کــار یعنــی آســیب رســانــدن بــه چیزی کــه شمــا راضی کرده بود و نــیازی بــه تشــدید رنــگ نــداشت. این حس را زمــانــی کــه کــار در حال اجراســت متوجه نخواهید شــد بــه همــین منظور در هر بخش یک نظر سنجی کلی صورت دهید. چون زمــانــی کــه درگیر کــار شــده و بــه جزییــات توجه مــی‌کنــید از کلیــات دور شــده و تصمــیم گیری برای شمــا دشــوار خواهد شــد.

 

نکته قدم ســیزدهم: پس از این کــه از مــیزان رنــگ پاشیده شــده احســاس رضایت پیدا کردید روش حوله خیس را بــه کــار برده تــا پس از اطمــینــان از خشکــی مــبل آن را وارد مرحله تســت نــهــایی نمــایید.

 

قدم چهــاردم

تســت مــبل رنــگ شــده؛ این مرحله را طوری برنــامــه ریزی کنــید کــه در بــازه‌هــای زمــانــی متنوع اجرا شــود. مثلاً زمــانــی کــه دوســتــان خود را بــه خانــه دعوت مــی‌کنــید یــا مــیهمــان دارید.

 

مرحله تســت بــه این صورت اســت کــه پس از پایــان مراحل رنــگ کردن مــبل، مــبل را در معرض اســتفاده قرار دهید تــا هم کــارایی و هم زیبــایی آن مورد سنجش واقع شــود. از دوســتــان خود بخواهید همراه شمــا بر روی مــبل بنشیننــد و نظرشان را مطرح کننــد. بــهتر اســت پیش از این کــه نظراتشان بــه پایــان برسد حرفی در مورد این کــه مــبل را رنــگ کرده‌اید بــه آن‌هــا بزنــید. همچنــین بــا قرار دادن مــبل در معرض دید بــه افزادی کــه نسبت بــه آن واکنش مــی‌دهنــد اجازه دهید نظراتشان را در مورد کــیفیت، نوع رنــگ و راحتی آن بــیان کننــد.

 

بــا طی این چهــاده قدم آســان ولی حســاس مــبل خانــگی خود را از حالت کــهنــه و فرسوده بــه مــبلی زیبــا و نو تبدیل کرده و دوبــاره آن را وارد چرخه زنــدگی خود ســازید. بــه همــین راحتی شمــا فعل ” چگونــه مــبل را رنــگ کنــیم ” را صرف خواهید کرد اگر گام بــه گام بــا مــا پیش روید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا