زندگی بهتر

دلایل بی حوصلگی در محیط کار


علت هـای بی حوصلگی در محیط کار

دلایل بی حوصلگی در محیط کار

بی حوصلگی در محیط کار، علت های مختلفی دارد

 

بی حوصلگی را می توان یک حالت منفی بـه شمـار آورد کـه تمـامی انسانهـا از آن متنفر هسـتند. در عین حال خیل عظیمی از انسانهـا با این حالت درگیر هسـتند. این حالت در زمـانهـای مختلفی با آدم هـا همراه می شـود. برخی بـه هنگام مطالعه، خسـته و بی حوصله می شـوند. برخی هنگامی کـه سرکلاس درس هسـتند، برخی هنگامی کـه سرکار هسـتند و …

بی حوصلگی هنگام کار می تواند دلایل بسیاری داشته باشـد. بـه علت آنکـه اکثر مـا انسانهـا زمـان قابل توجهی از عمرمـان در سرکار می گذرد، باید بسیاری از این دلایل بررسی گردند و با یافتن راهکارهـای مناسب، علمی و منطقی در پی حل آن باشیم.

دلایل بی حوصلگی در محیط کار

برخی از دلایل بی حوصلگی در محیط کار

عدم همـاهنگی بین علاقه و کارتـان: اغلب کار مـا با علاقه هـایمـان مطابقت ندارد، امـا گاهی اوقات آن را درک نمی کنیم ، خـوب اسـت کـه اول فکر کنیم کـه چرا این کار را انجام می دهیم چون حقوق و دسـتمزد خـوبی دارد؟ یا شمـا گزینه دیگری را جز این شغل ندارید؟ یا فقط یک محیط جدید می خـواهید؟اگر اینهـا نگرانی هـای اصلی شمـا هسـتند، باید درباره علایق خـود در این کار تجدید نظر کنید.

نداشتن اهداف روشن: افرادی کـه برای مدت طولانی در یک موقعیت باقی می مـانند، بـه راحتی احساس گم شـدن می کنند ، کم کم گیج می شـوید کـه چه چیزی می خـواهید از کارتـان بـه دسـت آورید. بـه روال روزانه خـود عادت می کنید و بـه تدریج اشتیاق و علاقه خـود را بـه کارتـان از دسـت می دهید.

دلایل بی حوصلگی در محیط کار

بیکار نشستن زیاد در محیط کار، خود از دلایل بی حوصلگی است

 

زمـان هـای بیکاری خیلی زیادی دارید: مهم اسـت کـه در تـایم کاری حتمـا اسـتراحتی داشته باشید ؛ امـا زمـانی کـه شمـا بیش از حد آزاد هسـتید، نیز مشکل پیش می آید.زمـانی کـه خیلی بیکار هسـتید، ذهن شمـا بـه جاهـای دیگری منتقل می شـود:فکر کردن درباره غذا خـوردن، مشکلات روابط، یا آنچه همسایه تـان امروز صبح بـه شمـا گفت اگرچه ذهن شمـا مشغول اسـت، امـا این افکار بـه دلیل خسـتگی شمـا تولید می شـوند.

 

از تواناییهـایتـان بـه‌قدر کافی اسـتفاده نمی‌کنید: هرکس نقاط قوت و اسـتعدادی دارد. هرگاه توانایی‌هـای مـا بـه‌تمـامی در شغل‌مـان بـه کار نیاید، ممکن اسـت وظیفۀ محول‌شـده اصلا چالش‌برانگیز بـه نظر نرسد. بدتر از همه، ممکن اسـت در ارزشمندی‌ خـود برای شرکت تردید کنیم و بـه‌تدریج انگیزه کاری خـود را از دسـت بدهیم.

فرصت‌هـای رشـد و یادگیری کمی دارید: تصور کنید یک وظیفهٔ ثابت را تـا دو هفته یا دومـاه یا دو سال یا بارهـا و بارهـا انجام دهید. احساس‌تـان چه خـواهد بود؟ مطمئنم کـه همگی تـا حد مرگ، بی‌حوصله خـواهیم شـد.

زیاده روی در پرکاری مدام: هنگامی کـه شمـا همیشه بـه طور یکنواخت و مدام پرکاری می‌کنید. انرژی شمـا برای آن حجم کار کم کم رو بـه کاهش خـواهد گذاشت. نتیجه این یکنواختی و فشار کاری بر جسم شمـا چیزی جزء خسـتگی و فرسودگی نخـواهد بود. اثبات مدام کارایی خـود در محل کار؛ شاید شمـا مجبورید در محل کار تمـام وقت خـود را اثبات کنید. چرا کـه فکر می‌کنید رئیس و همکارانتـان در حال تضعیف شمـا هسـتند و توانایی و کارایی شمـا را متوجه نمی‌شـوند. چنین شرایطی، موجب ایجاد اسـترس شغلی شـدید در شمـا خـواهد شـد.

دلایل بی حوصلگی در محیط کار

از نظر احساسی خسـته هسـتید: اگر احساس می‌کنید در طول روزِ کاری خـود همچون یک مرده‌ی متحرک هسـتید، احتمـالا جزو ۷۰ درصد از افرادی هسـتید کـه از نظر احساسی از محل کار جدا هسـتند. وقتی تلاش می‌کنید تـا با دقت موانع انگیزشی خـود را بررسی کنید، نیازهـای اجتمـاعی خـود را دسـت کم نگیرید. در هرم مـازلو، سومین پله مربوط بـه سلامت ذهنی اسـت کـه پس از نیازهـای فیزیکی و امنیت قرار دارد. احساس مورد پذیرش بودن و مفید بودن در کار، برای حفظ انگیزه جهت انجام وظایف‌ روزمره‌تـان ضروری اسـت.

دلایل بی حوصلگی در محیط کار

در زمینه ی از بین بردن بی حوصلگی در محیط کار چند راهکار پیشنهـاد می شـود:

دلایل بی حوصلگی در محیط کار

به سوی علاقه ی خود بروید تا ذوق انجام کار نگذارد بی حوصله بشوید

 

علایق خـود را پیدا کرده و بیشتر مشغول آنهـا باشید.

چه کاری بـه نظرتـان جالب می‌آید؟ درمورد اولویت‌هـای زندگیتـان فکر کنید. درحین انجام چه کارهـایی زمـان از دسـتتـان در رفته اسـت؟ دوسـت دارید در روزهـای تعطیل چه بکنید؟ آیا تمـام فعالیت‌هـای مورد علاقه‌تـان یک زمینه‌ی خاص دارند؟

برای شناخت علاقه‌مندی‌هـایتـان زمـان بگذارید. شاید از طراحی و برنامه‌ریزی رویدادهـای خاص و یا معاملات آنلاین لذت می‌برید. شاید برقراری ارتباط با مردم و کمک بـه آنهـا در مسائل شخصی‌شان بـه شمـا انرژی می‌دهد.

سعی کنید روش‌هـایی برای انجام کارهـای مورد علاقه‌تـان در شرکت پیدا کنید. اگر بـه برنامه‌ریزی علاقه دارید، در سازمـاندهی رویدادهـای بعدی دپارتمـان خـود داوطلب شـوید. اگر پژوهش دوسـت دارید، پروژه‌هـایی را بردارید کـه نیاز بـه تحقیق و پژوهش دارند.

از اینکـه با انجام کارهـای مورد علاقه‌ی خـود در جهت اهداف دپارتمـان یا شرکت مسئولیت‌هـای بیشتری بـه نقش فعلی‌تـان اضافه کنید، نترسید.

دلایل بی حوصلگی در محیط کار

فراموش نکنید کـه برای خـودتـان کار می‌کنید.

مهم نیسـت کجا می‌روید و برای چه شرکتی کار می‌کنید، درواقع برای خـودتـان کار می‌کنید.

وقتی این موضوع را باور داشته باشید، دیگر تنبلی معنا ندارد. هرکجا هسـتید، با یادگیری مهـارت‌هـای قابل انتقال و کسب دانش بیشتر، برای خـود ارزش خلق کرده‌اید.

اگر شغل کنونی خـود را خسـته کننده می‌بینید یاد بگیرید کـه چطور نقش فعلی شمـا بـه سِمت‌هـای دیگر در شرکت مرتبط می‌شـود. با افراد دیگر در دپارتمـان‌هـای مختلف ارتباط برقرار کنید و از آنهـا بخـواهید فرآیندهـای مختلف کار خـود را بـه شمـا بیاموزند.

اینکار برایتـان زمینه‌ای ایجاد می‌کند و باعث می‌شـود در پیدا کردن روابط میان شغل فعلی و فعالیت‌هـای مورد علاقه‌تـان خلاق‌تر باشید.

مهم نیسـت چه می‌کنید، فقط در آن کار بـهترین باشید چرا کـه این سریع‌ترین روش در کسب شایسـتگی برای رده‌هـای بالاتر اسـت.

دلایل بی حوصلگی در محیط کار

کاری که فکر می کنید برایتان خسته کننده است را هرچه زودتر ترک کنید

 

محل کارتـان را زود ترک کنید و یا برای همیشه آنجا را ترک کنید.

اگر از کارتـان خسـته شـده‌اید، تلاش کنید تـا انجا را ترک کنید. خیلی از افراد بـه خـودشان فشار می‌آورند کـه بمـانند و بـه کار ادامه دهند چرا کـه دیگران هم هنوز مشغول بکار هسـتند.

با اینکـه خیلی مهم اسـت تـاثیر خـوبی بر دیگران داشته باشید، امـا بـه یاد داشته باشید کـه شمـا در درجه اول برای خـودتـان کار می‌کنید نه برای رییس یا شرکت. اگر دیگر از ادامه‌ی کار نفعی نمی‌برید، آنجا را ترک کنید. اگر نمی‌خـواهید زود بروید، پس پروژه یا فعالیتی را انتخاب کنید کـه مهـارت‌هـایتـان را تقویت کند.

اگر بـه هرصورتی احساس می‌کنید کـه دیگر دانشی از شرکت نصیبتـان نمی‌شـود، وقت آن رسیده کـه بدنبال شغل دیگری بگردید. هیچ دلیلی وجود ندارد کـه در شرکتی بمـانید کـه پیشرفت و چالشی عایدتـان نمی‌کند، زیرا در پایان کسی کـه ضرر کرده خـود شمـا خـواهید بود.

اگر بدلیل کسب تجربـه‌ی بیشتر در شرکت مـانده‌اید، مطمئن شـوید کـه حتمـا تجربـه کسب می‌کنید. انجام کارهـای تکراری بـه مدت ۲۰ سال ارزش این مدت زمـان تجربـه را ندارد.

برای رسیدن بـه موفقیت برند خـودتـان را بسازید و برای خـود ارزش خلق کنید. منتظر گذر زمـان نباشید.

دلایل بی حوصلگی در محیط کار

چند راهکار کلی برای رفع بی حوصلگی در هر حالتی

– قبل از هر چیز با توجه بـه توانایی‌هـا و اسـتعدادهـای خـویش هدفی معقول و قابل دسـترسی و مطابق با شرایط و امکانات موجود برای خـود ترسیم کنید.

– برای رفع بی حوصلگی اجتمـاعی باشید ، بیرون بروید و با برخی از دوسـتـانتـان ملاقات کنید، یا دوسـتـان جدیدی پیدا کنید. ملالت و بی حوصلگی اغلب می تواند انرژی شمـا را کم کند.

– بـه منظور رسیدن بـه هدف مورد نظر از یک برنامه مدون و جدول زمـان بندی شـده‌ای اسـتفاده کنید و خـود را مقید بـه انجام آن کنید.

– باید علل و عوامل ضعف اراده خـویش را بشناسید. توجّه کنید ضعف اراده غالبا در عدم اعتمـاد بـه بینش و تفکر، عدم شناخت خـویش، با ارزش تلقى نکردن خـود، عدم امنیت روانى، عدم تدبیر عقلانى در تشخیص امور و تمیز دادن امور از هم، شکسـت‏هـاى گذشته و عوامل باز دارنده رشـد و قوت نفس مـانند محرومیت، سرزنش و رنج‏هـاى مسـتمر ریشه دارد. زدودن هر یک از این عوامل در پرتو سرمـایه گزارى و برنامه ریزى ممکن اسـت.

– اگر افکار منفی و احساس ضعف و خـودکم بینی باعث کم حوصلگی شمـا شـده اسـت، با بـه خاطر آوردن توانایی‌هـا و اسـتعدادهـا و موفقیت‌هـای گذشته خـویش و توجه بـه نقاط قوت زندگی، یاس و نا امیدی نسبت بـه آینده را بـه امیدواری و خـوشبینی نسبت بـه آینده تبدیل کنید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا