طراحی دکوراسیون و چیدمان

روف گاردن(بام سبز) چیست|انواع روف گاردن


روف گـاردن(بـام سـبز) چیست،انواع روف گـاردن

 

تکنولوژی مدرنی کـه امروزه بر پایه سقف سـبز نهاده شده است و بر روی پشت بـام ها و تراس ها اجرا می شود، بـا نام روف گـاردن معروف است و بـه معنای بـام بـاغ یا همان بـاغ در بـام می بـاشد. روف گـاردن در واقع خلق فضای سـبز بر روی پشت بـام است، تا از این طریق طبیعت را در زندگی شهری دخیل کرده و از آن استفاده کنند. بنابراین بـه هر نوع فضای سـبزی کـه بر روی بـام ساخته شود، روف گـاردن گفته می شود و شامل مجموعه ای از گیاهان سـبز، آبنما، آلاچیق، مبلمان بـاغی، سایبـان، محصولات کشاورزی و سایر امکانات دیگر بـا توجه بـه مـساحت موجود می بـاشد.

روف گاردن(بام سبز) چیست|انواع روف گاردن

بـام سـبز منجر بـه صرفه جویی در هزینه های ساخـتمان می شود و در مقایسه بـا سایر سقف ها گزینه ای مناسب از نظر صرفه اقتصادی است. کاشت گل و گیاه بر روی بـام، آن را در برابر عوامل مختلف محافظت می کند. در واقع می توان گفت بـام سـبز میزان دمای داخل ساخـتمان را کاهش داده و هوای آن را خنک می کند، از این رو نوعی عایق پشت بـام محسوب می شود. بنابراین برای صرفه جویی در کاهش هزینه سیستم های گرمایشی و سرمایشی می توان روف گـاردن را اجرا نمود

روف گاردن(بام سبز) چیست|انواع روف گاردن

۴ دلیل استفاده از روف گـاردن

۱– بر خلاف سقف‌های قیر سیاه سنتی، سقف‌های سـبز از طریق جذب گرما بـه جای بـازتاب آن و تامین عایق طبیعی برای ساخـتمان‌ها، هزینه‌های انرژی را کاهش می‌دهند.براساس مطالعه‌ای کـه توسط شورای ملی تحقیق کانادا انجام شده‌است، حتی یک سقف سـبز وسیع نیز می‌تواند نیازهای انرژی تابستان را بیش از ۷۵ درصد کاهش دهد.بـا کاهش تقاضای تهویه هوا، سقف‌های سـبز تولید آلاینده‌های هوای مرتبط و انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهند.

۲- ​سقف‌های سـبز بـه کاهش اثر جزیره حرارتی شهری کمک می‌کنند، شرایطی کـه در آن محیط‌های شهری گرما را جذب تا ساعت‌ها پس از غروب آفتاب آن را نگاه می‌دارند.

۳- ​گیاهان بـام سـبز ذرات هوا را از بین می‌برند، اکسیژن تولید می‌کنند و سایه ایجاد می‌کنند.علاوه بر این، پشت‌بـام‌های سـبز تا دو برابر سقف سنتی قادر بـه حفاظت طبیعی در برابر گرمای شدید، هستند.​

۴- ​مزیت مهم دیگر سقف‌های سـبز، توانایی آن‌ها در کاهش و آهسته کردن رواناب فاضلاب‌های سطحی در محیط‌های شهری است.از آنجا کـه پشت‌بـام‌ها و خیابـان‌ها در شهرها سطوح سخت هستند، حجم و سرعت رواناب فاضلاب‌های سطحی بـه شدت افزایش می‌یابد و منبع اصلی سیل و آلودگی در سراسر جهان است.بـا توجه بـه سطوح غیرمتخلخل مانند پیاده‌رو و پشت‌بـام‌ها، یک بلوک شهر معمولی بیش از ۵ برابر بیشتر از یک منطقه جنگلی از اندازه یک‌سان ، رواناب تولید می‌کند.توانایی یک سقف سـبز برای جذب آب (و فیلتر) بـه طور قابل‌توجهی خطر جاری شدن سیل و طغیان فاضلاب را کاهش می‌دهد.در تابستان، سقف‌های سـبز تا ۹۰ درصد از بـارش کـه در تابستان روی آن‌ها میبـارد را حفظ و در زمستان تا ۴۰ درصد از بـارش را حفظ می‌کنند. ​

 

ﻳﻚ بـام سـبز از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

۱-ﺳﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ آن ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺮ پشت ﺑﺎم ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮ روی آن ﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺮﮔﻮﻧﻲ، اﻳﺰوﮔﺎم ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﺎﻳﻖ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و اﺣﻴﺎﻧﺎ روی آن ﻣﻮزاﻳﻴﻚ ﻳﺎ اﺳﻔﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲-روف گـاردن ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺳﻘﻒ و ﻋﺎﻳﻖ رﻃﻮﺑﺘﻲ را از ﻻﻳﻪ ﺧﺎک و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.

۳-ﺧﺎک و ﻛﻮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺑﺎغ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ دﻗـﺖ در ﻣﺤـﻞ ﺧـﻮد ﻗـﺮار ﻣـﻲﮔﻴـﺮد . ﻣﻮادی ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺖ “روف گـاردن” اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﻮد، دارای ﻋﻤـﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ آﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ دوره ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آﻧﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ ۳۰ ﺗـﺎ ۵۰ ﺳﺎل اﺳﺖ.

روف گاردن(بام سبز) چیست|انواع روف گاردن

ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات دو ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻘﻴﺎس را ﺑﺮای روف گـاردن ﻫـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ:

ﺑﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﺮاﻛﻢ / ﻓﺸﺮده، و ﺑﺎم ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده / وﺳﻴﻊ.

ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از روف گـاردن، ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ و ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﮕﻬـﺪاری آن ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ روف گـاردن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺳـﺒﻚ وزن ، ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻛـﻢ ﺗـﺮ و ﺑﺎدوام ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرش ﺑﺎرانﻫـﺎی ﺳـﻴﻞآﺳـﺎ و ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ، آب ﺑـﺎران راﺟﺬب ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺳﺮﻋﺖ آب ﺟﺎری ﺷﺪه، ﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﺳﻴﻼب را ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲدﻫـﺪ. ﺷـﻴﻮهﻫـﺎی ﺟﺪﻳﺪ آﺑﻴﺎری روف گـاردن ﻫﺎ، ﻣﺼﺮف آب را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎک را ﺣﻔﻆ ﻛـﺮده از ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ، اﺑﺘﺪا ﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ رﻃﻮﺑﺘﻲ و ﺳﭙﺲ ﺷـﺒﻜﻪ زه ﻛﺸـﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ روف گـاردن ﺿﺮوری اﺳﺖ .

اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﺎک زراﻋﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻴﺲ ﺷﺪن ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

ﭘﻮﺷـﺶ ﻫـﺎی ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻠﻔﻲ ، ﮔﻠﻬﺎ ، ﻋﻠﻒ ﻫﺎی وﺣﺸﻲ و ﺧﺰه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

روف گاردن(بام سبز) چیست|انواع روف گاردن

در ۱۵ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺸﻒ ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﺳﺎده ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺳـﺎﺧﺖ ﺑـﺎغ ﺑـﺮ روی ﺑﺎم ،اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮ روﻧﻖ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻮاد ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ روی ﺑﺎم ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ، آﭘﺎرﺗﻤﺎن ، اداره، ﻣﺪرﺳﻪ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻳﮕﺮی ﻳﻚ روف گـاردن زﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ وﺑﺰرگ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد و از ﻓﻀﺎی ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده روی ﺑﺎم ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ای اﻧﺪک ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.

اﻳﻦ روف گـاردن ﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺠﺎد و اﺣﺪاث ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻛﻤﺒـﻮد زﻣـﻴﻦ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻی آن، ﺑﺴﻴﺎرﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ و ﮔﺮان اﺳﺖ و اﻛﺜﺮ زﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎ و ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﻫـﺎ اﺷـﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ روف گـاردن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮ را ﺑـﻪ آن ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪ.

ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺪاث روف گـاردن راه ﺣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و ارزاﻧﻲ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﺳﺎل ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻖ در ﻫـﻮا را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

روف گاردن(بام سبز) چیست|انواع روف گاردن

انواع روف گـاردن

روف گـاردن ها ﻳﺎ ﺑﺎغ ﺑﺎم ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺮاﻳﻲ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤـﻖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻛﺸـﺖ و ﻣﻴـﺰان ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:

اﻟﻒ- ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده Extensive

ب- ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ Intensive

پ- ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪوﻻر ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﮔﻴﺎه Planter Box

 

اﻟﻒ- ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده: Extensive

ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده از واژه Green Roof ﻳﺎ روف گـاردن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻛﻢ ارﺗﻔﺎع ﻳﺎ اﺟﺮا ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻳﻦ ﻧﻮع روف گـاردن ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻮع ﮔﻴﺎه و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎر وزن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ، ﻓﻘﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎم دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ.

اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎم ﻣﺜﻞ ﭼﻤﻨﻬﺎی ﻧﺮوژی، ﺑﺮ روی ﺑﺎﻣﻬﺎی ﻣﺴﻄﺢ و ﺷﻴﺐ دار اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷﻮد.

در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ رﻳﺸﻪ ۴۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﺪود ﺑﺎر ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻴﻦ ۵۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎء ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﻮرد ﺑﺎم ﻫﺎی ﺷﻴﺐ دار در اﻏﻠﺐ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ۱۰ ﺗﺎ % ۲۰ ﺷﻴﺐ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد .در ﺷـﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ %۳۰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زﻫﻮار و اﺑﺰارﻫﺎی ﺿﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ وﺟﻮد دارد.

ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻄﺤﻲ و ﻛﻢ ﻋﻤﻘﻲ دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺑﺎم و ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳـﺒﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻳﻚ روف گـاردن ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﺑﻮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﻛﺮدی ﺧﺎص ﻧﻴﺴﺖ.

روف گاردن(بام سبز) چیست|انواع روف گاردن

روف گاردن(بام سبز) چیست|انواع روف گاردن

 

ب- ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ: Intensive

ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ واژه Roof Garden ﻳﺎ روف گـاردن (ﺑﺎغ ﺑﺎم) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻤﻴﻖ ﻳﺎ ﺑﺎغ ﺑﺎم ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﺑﺎم ﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻌﺎرﻓﻲ از ﺧﺎک ﺑﺮای رﺷـﺪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺣﺠـﻴﻢ و ﭼﻤـﻦ

ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻧﻮع از روف گـاردن ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺎرک ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

روف گاردن(بام سبز) چیست|انواع روف گاردن

ﺑﺮﺧﻲ از روف گـاردن ها دارای درﺧﺘﺎن ﺑﺰرگ و آب ﻧﻤﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮای ﺑﺎم ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزه دارد.

اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻣﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﺑﻴﺎری، ﻛﻮددﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

روف گاردن(بام سبز) چیست|انواع روف گاردن

 

پ- ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪوﻻر ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﮔﻴﺎه Planter Box

در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ(فلاوربـاکس) ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ روف گـاردن را ﻣـﻲ ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪ، ﻛﺸﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺪوﻻر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺑـﺮ روی روف گـاردن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪوﻻر اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

روف گاردن(بام سبز) چیست|انواع روف گاردن

روف گاردن(بام سبز) چیست|انواع روف گاردن

ﺷﻴﻮه دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻄﺢ و ﺷﻴﺐ دار اﺳﺖ.

ﺑﺎﻣﻬـﺎی ﺳـﺒﺰ ﺷـﻴﺐ دار ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺳـﺎده ﺗـﺮی درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎم ﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. زﻳﺮا ﺷﻴﺐ ﺑﺎم ﺧﻄﺮ ﻧﻔﻮذ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﺳـﺎزه ﺑـﺎم را، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻻﻳﻪ ﻫﺎی آب ﺑﻨﺪی و زهکشی کمتری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎم ﺗﺨﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ .

 

فیلترینگ روف گـاردن

فیلترینگ در روف گـاردن بـه عملیاتی اتلاق میشود کـه طی آن از انتقال املاح خاک بـه لایه های پایین تر جلوگیری می گردد. این عمل بـه واسطه قرار دادن لایه ای از الیاف، انجام می پذیرد. عدم انجام این عملیات بـاعث تغییر بـافت خاک و مسدود شدن مسیر های زهکشی روف گـاردن می شود.

 

گیاه مناسب روف گـاردن

هدف اصلی از طراحی و اجرای روف گـاردن، ایجاد فضای سـبز است و تمام هزینه هایی کـه بـه جهت ساخت روف گـاردن انجام می شود، برای رسیدن بـه این هدف است. بـا وجود اینکـه گیاهان روف گـاردن همان گیاهانی هستند کـه بر روی زمین کاشته می شوند، ولی بـاید در انتخاب گیاه مناسب بـه خصوصیت آن توجه کرده و گیاهانی را انتخاب کنید کـه در فضای پشت بـام ماندگاری بیشتری داشته بـاشند. بنابراین میزان رشد ریشه، میزان تحمل گیاه در مقابل گرما و نور مستقیم خورشید و همچنین میزان پایداری آن در مقابل وزش بـاد های شدید و … از جمله خصوصیاتی است کـه بـاید در زمان خرید گیاه حتماً بـه آن توجه ویژه ای بـاشید.

 

آلاچیق روی پشت بـام

ممکن است استفاده از چوب برای ساخت آلاچیق روی پشت بـام بـه شما توصیه شود؛ استفاده از ترموود یا چوب پلاست می‌تواند این هزینه را کاهش دهد و در عین حال خیالتان راحت بـاشد کـه نور آفتاب یا بـارش بـاران تاثیری روی رنگ و کیفیت آلاچیق شما نخواهد داشت.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا